دارالقــرآن آل یاســین (قرائت قرآن) --- (اذان و نماز)

غیردولتی ایــلـیـا

  شــهدای فرهــنگی

  دبستان شاهد

دبستان هلال مهر

اول ایــلــا

 اول شهید پرند

 اول شهید پهلوان

اول هلال مهر

دوم ایــلیــا

 دوم شهید جوهری نیا

 دوم شهید دانشیار

دوم هلال مهر

سوم ایــلیــا

 سوم شهید جمال زاده

 سوم شهید جاهدی

سوم هلال مهر

چهارم ایــلیــا

 چهارم شهید ابراهیمی

 چهارم شهید اسدی لار

چهارم هلال مهر

پنجم ایــلیــا

 پنجم شهید رزبان

 پنجم شهید رستگار لاری

پنجم هلال مهر

ششم ایــلیــا

 ششم شهید جمشیدون

 ششم شهید امین گرفته

ششم هلال مهر

     

پیش دبستان هلال مهر